نحوه دسترسی باغ پرندگان تهران

خرید بلیط
تعطیلی موقت باغ پرندگان تهران بعلت کرونا