درنا

 

درنای طناز به واسطه اندازه بسیار کوچک و کاکل بلند و سفیدی که از پشت چشم شروع شده و در پس گردن آویزان است ، و منقار خیلی کوچکترش از “درنا ” به آسانی تشخیص داده می شود .

پر و بال آن به طور کلی خاکستری مایل به آبی‌ست. صورت ، جلوی گردن و سینه اش سیاه بوده ، به یک دسته پرهای سیاه دراز و آویزان منتهی می شود . شاهپرهای بالش سیاه و انتهای سیاه رنگ شاهپرهای ثانوی داخلی آن خیلی بلند و بر روی دم آویزان است ، ولی کم‌پشت‌تر از دم ” درنا ” می باشد

پروازش شبیه ” درنا ” ست به طوری که در ارتفاع زیاد ، تشخیص آنها مشکل است مگر آنکه باهم باشند

خرید بلیط