معرفی پرندگان

معرفی پرندگان و گونه های موجود در باغ پرندگان تهران . انواع گونه های مختلف پرندگان را میتوانید در اینجا مشاهده کنید

خرید بلیط